ศูนย์ประสานงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์สาธารณสงเคราะห์และสนับสนุนกลไกศูนย์ประสานงานเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ

ศูนย์ประสานงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์สาธารณะสงเคราะห์และสนับสนุนกลไกศูนย์ประสานงานเพื่อสร้างสัมคมสุขภาวะ

รายชื่อศูนย์ประสานงาน

ที่มาของโครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์สาธารณสงเคราะห์และสนับสนุนกลไกศูนย์ประสานงานเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ เป็นการพัฒนาตัวชี้วัด การส่งเสริมและการนำตัวชี้วัดไปใช้พัฒนาสุขภาวะ การพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์สาธารณสงเคราะห์ด้านสังคมสุขภาวะ พร้อมทั้งมีการผลิตนวัตกรรมสำหรับเผยแพร่และมีการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ พร้อมทั้งมีการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสงเคราะห์ งานคิลานุปัฏฐาก และงานคิลานธรรมด้วยเพื่อจักได้เป็นพื้นที่ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ ขยายผลต่อ พร้อมทั้งก่อให้เกิดความยั่งยืนในด้านสังคมสุขภาวะต่อไป 

โครงการระยะที่ 1

พระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะ

โครงการระยะที่ 2

พระสงฆ์สาธารณสงเคราะห์กับการเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ

โครงการระยะที่ 3

พัฒนาศักยภาพพระสงฆ์สาธารณสงเคราะห์และสนับสนุนกลไกศูนย์ประสานงานเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ

ถอดบทเรียน

ไม่พบข้อมูล